Select Page

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’art icle 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Inf ormació i del Comerç Electrònic, l’inf ormem que el lloc web i el portal d’Internet www.si2geo.com (en endavant, el “Web”) és t it ularit at de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L., amb domicili social a RAMBLA NOVA 124 4G amb CIF nº B55688246. El present avís legal regula les condicions d’ús del cit at portal d’Internet.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es t roben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jut jats i

Tribunals de Tarragona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la int erpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i ut ilit zació de la pàgina web que SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, ut ilit zi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda inf ormat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L..

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

 

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden t robar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el

t ractament de les dades es realit zarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més inf ormació, consulti la nostra polít ica de privacitat www.si2geo.com/politica-privacidad.

 

Contingut i ús

La visit a al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat int el·lectual i industrial de t it ularit at de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. o qualsevol alt res persones f ísiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb f inalit ats que siguin o poguessin ser il·lícit es queda totalment prohibit, així com la realit zació de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L., al lloc web o als seus continguts.

El t it ular del web no s’identif ica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a t ravés de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localit zats en els seus servidors.

La visit a al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat int el·lectual i industrial de t it ularit at de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. o qualsevol alt res persones f ísiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb f inalit ats que siguin o poguessin ser il·lícit es queda totalment prohibit, així com la realit zació de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L., al lloc web o als seus continguts.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat int el·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són t it ularit at de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, dist ribució, comunicació pública, t ransformació o qualsevol alt ra activitat que es realit zi amb els continguts de la pàgina web, encara que es cit in les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de SI2 GEOMATICA I

TOPOGRAFIA S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes dist int ius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat int el·lectual i industrial o sobre qualsevol alt ra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, t ransmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L..

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat int el·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

Responsabilitat i garanties

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. no pot fer-se responsable de les següents sit uacions que s’enumeren a t ít ol enunciatiu, però no limit at iu:

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

L’absència d’errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer. L’absència de virus i/o alt res components nocius.

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L..

L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, SI2 GEOMATICA I

TOPOGRAFIA S.L. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajust in al present avís legal ni que l’ús del lloc web es realit zi de forma diligent .

L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.

Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a t ravés d’enllaços no autoritzats o int roduïts per usuaris mit jançant comentaris o eines similars.

La int roducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. comunicarà a l’usuari, amb antelació suf icient , la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la inf ormació i de comerç electrònic, SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. es compromet a l’eliminació o, en el seu

cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

Cookies 

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. ut ilit za cookies, a l’ef ecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són f it xers f ísics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la inf ormació recollida mit jançant les cookies serveix per facilit ar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mit jançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la inf ormació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identif icar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més inf ormació consulti la nostra Polít ica de Cookies www.si2geo.com/cookies.

 

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. cap a alt res llocs d’Internet té f inalit at merament inf ormativa i en cap cas suposen suggeriment, invit ació o recomanació sobre aquests. SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la f iabilit at , exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a alt res llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L., no s’entendrà que SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícit s, ni alt res continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 

Modificació de les condicions 

SI2 GEOMATICA I TOPOGRAFIA S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.