web analytics

Urbanització de la travessia de la carretera de Sant Feliu a l’Ametlla del Vallès

Si2Geo

Client: Gicsa

Treballs de control topogràfic d’obra, de la carretera BP-1432, on s’ha realitzat la urbanització de la mateixa.

Primerament realitzem un aixecament topogràfic de l’àmbit a remodelar. (Creiem que les dades amb les que treballem, han de ser de primera mà). En el nostre aixecament hi encaixem el projecte, que consta de més d’un kilòmetre de vorada i voreres, una placeta, 200 metres de murs de contenció de terres de parcel·les, col·lectors de sanejament i d’aigües pluvials, serveis bàsics de telecomunicacions, aigua, electricitat, enllumenat i gas natural.

Em calculat una estimació dels moviments de terres que hi ha d’haver, control d’aquests moviments en l’execució de l’obra. També em controlat l’estat d’amidaments.

Em replantejat els murs de contenció i alineacions de voreres a més de projectar una nova rasant sobre l’asfalt existent, tenint en compte que a posteriori caldrà tirar asfalt nou i és necessari ajustar-ho molt bé. Es fa un control de l’abocament del nou asfalt, fent un replanteig del gruix de les capes sobre tota la superfície a asfaltar.

Elaboració dels plànols per al projecte d’Asbuild.