web analytics

Remodelació Carrer Major, Amposta

Si2Geo

Client: Gicsa

Obra de remodelació del carrer Major d’Amposta. L’obra consisteix en l’enderroc del carrer existent, extraient així, els paviments, voreres i serveis existents per a la posterior construcció de tots els nous serveis i paviments.

Les nostres tasques bàsicament consisteixen en el control dels amidaments de l’obra, ja siguin enderrocs, a partir d’un aixecament topogràfic inicial, fins al replanteig de la nova rasant i del nou col·lector de sanejament.

Com a fet excepcional, ens trobem unes restes arqueològiques que cal documentar, de les quals realitzem l’ aixecament topogràfic. ( http://www.naciodigital.cat/delcamp/ebrediari/noticia/2773/apareixen/restes/arqueologiques/placa/ajuntament/amposta )